Sponsored Links

ตม. ย่อมาจากอะไร

ตม. ย่อมาจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตม. คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 ภายใต้ชื่อ “กรมตรวจคนเข้าเมือง” ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยมีข้าราชการพลเรือนทำหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นตรงกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามสนามบินนานาชาติ ทำหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทาง

2) ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทำหน้าที่บริการคนต่างด้าว สืบสวนปราบปรามคนต่างด้าว

ปล. ปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เปลี่ยนอักษรย่อเป็น สตม.

Sponsored Links