Sponsored Links

อักษรย่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ คืออะไร

จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้อักษรย่อ อต

ชื่อจังหวัด : อุตรดิตถ์
อักษรย่อภาษาไทย : อต
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : UTT
คำขวัญประจำจังหวัด : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

Sponsored Links