Sponsored Links

อักษรย่อปริญญาบัตร

การตลาดบัณฑิต อักษรย่อ กต.บ.
การตลาดมหาบัณฑิต อักษรย่อ กต.ม.
การตลาดดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ กต.ด.
กายภาพบำบัดบัณฑิต อักษรย่อ กภ.บ.
กายภาพบำบัดมหาบัณฑิต อักษรย่อ กภ.ม.
กายภาพบำบัดดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ กภ.ด.
ครุศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ค.ม.
ครุศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ค.ด.
คหกรรมศาสตบัณฑิต อักษรย่อ คศ.บ.
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ คศ.ม.
คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ คศ.ด.
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ท.บ.
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ท.ด.
เทคนิคการแพทยบัณฑิต อักษรย่อ ทพ.บ.
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต อักษรย่อ ทพ.ม.
เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ทพ.ด.
นิติศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ น.บ.
นิติศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ น.ม.
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ น.ด.
นิเทศศาตรบัณฑิต อักษรย่อ นศ.บ.
นิเทศศาตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ นศ.ม.
นิเทศศาตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ นศ.ด.
บัญชีบัณฑิต อักษรย่อ บช.บ.
บัญชีมหาบัณฑิต อักษรย่อ บช.ม.
บัญชีดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ บช.ด.
บริหารธุรกิจบัณฑิต อักษรย่อ บธ.บ.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อักษรย่อ บธ.ม.
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ บธ.ด.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ปร.ด.
การผังเมืองบัณฑิต อักษรย่อ ผ.บ.
การผังเมืองมหาบัณฑิต อักษรย่อ ผ.ม.
การผังเมืองดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ผ.ด.
แพทยศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ พ.บ.
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ พ.ด.
พัฒนาชุมชนบัณฑิต อักษรย่อ พช.บ.
พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต อักษรย่อ พช.ม.
พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ พช.ด.
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต อักษรย่อ พท.บ.
การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต อักษรย่อ พท.ม.
การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ พท.ด.
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต อักษรย่อ พทป.บ.
การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต อักษรย่อ พทป.ม.
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ พทป.ด.
พยาบาลศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ พย.บ.
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ พย.ม.
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ พย.ด.
เภสัชศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ภ.บ.
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ ภ.ม.
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ภ.ด.
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ภ.สถ.บ.
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ ภ.สถ.ม.
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ภ.สถ.ด.
รัฐศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ร.บ.
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ ร.ม.
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ร.ด.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ รป.ด.
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการบัณฑิต อักษรย่อ รส.บ.
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต อักษรย่อ รส.ม.
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ รส.ด.
วารสารศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ว.บ.
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ ว.ม.
วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ว.ด.
วิทยาศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ วท.บ.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ วท.ม.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ วท.ด.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ วศ.บ.
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ วศ.ม.
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ วศ.ด.
เศรษฐศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ศ.บ.
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ ศ.ม.
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ศ.ด.
ศิลปบัณฑิต อักษรย่อ ศป.บ.
ศิลปมหาบัณฑิต อักษรย่อ ศป.ม.
ศิลปดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ศป.ด.
ศิลปศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ศศ.บ.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ ศศ.ม.
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ศศ.ด.
ศึกษาศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ศษ.บ.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ ศษ.ม.
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ศษ.ด.
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ ส.บ.
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ ส.ม.
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ ส.ด.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ สถ.บ.
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ สถ.ม.
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ สถ.ด.
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ สท.บ.
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต อักษรย่อ สท.ม.
สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ สท.ด.
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต อักษรย่อ สพ.บ.
สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ สพ.ด.
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต อักษรย่อ สม.บ.
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต อักษรย่อ สม.ม.
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ สม.ด.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต อักษรย่อ สส.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต อักษรย่อ สส.ม.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต อักษรย่อ สส.ด.

Sponsored Links