Sponsored Links

อักษรย่อโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อักษรย่อโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้…

  1. อ.ร.ว.นย : โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก จังหวัดนครนายก
  2. อ.ร.ว.กทม : โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
  3. อ.ร.ว.นฐ : โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม
  4. อ.ร.ว.นม : โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  5. อ.ร.ว.พท : โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จังหวัดพัทลุง
Sponsored Links