Sponsored Links

อักษรย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือเครื่องหมายหรือตราที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับบุคคลต่าง ๆ ที่ทำคุณงามความดีและทำประโยชนืให้ประเทศชาติ อักษรย่อและชื่อเต็มของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยมีดังนี้

ร.ม.ภ. เป็นอักษรย่อของ ราชมิตราภรณ์
ม.จ.ก. เป็นอักษรย่อของ มหาจักรีบรมราชวงศ์
น.ร. เป็นอักษรย่อของ นพรัตนราชวราภรณ์
ป.จ.ว. เป็นอักษรย่อของ ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
ร.ว. เป็นอักษรย่อของ รัตนวราภรณ์
ป.จ. เป็นอักษรย่อของ ปฐมจุลจอมเกล้า
ส.ร. เป็นอักษรย่อของ รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ (เสนางคะบดี)
ม.ป.ช. เป็นอักษรย่อของ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ม.ว.ม. เป็นอักษรย่อของ มหาวชิรมงกุฏ
ป.ช. เป็นอักษรย่อของ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ป.ม. เป็นอักษรย่อของ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
ป.ภ. เป็นอักษรย่อของ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
ท.จ.ว. เป็นอักษรย่อของ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ม.ร. เป็นอักษรย่อของ รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ (มหาโยธิน)
ท.ช. เป็นอักษรย่อของ ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก
ท.ม. เป็นอักษรย่อของ ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย
ท.ภ. เป็นอักษรย่อของ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
ท.จ. เป็นอักษรย่อของ ทุติยจุลจอมเกล้า
ย.ร. เป็นอักษรย่อของ รามาธิบดี ชั้นที่ ๓ (โยธิน)
ว.ภ. เป็นอักษรย่อของ วัลลภาภรณ์
ต.จ.ว. เป็นอักษรย่อของ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
อ.ร.
 เป็นอักษรย่อของ รามาธิบดี ชั้นที่ ๔ (อัศวิน)
ต.ช. เป็นอักษรย่อของ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
ต.ม. เป็นอักษรย่อของ ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
ต.ภ. เป็นอักษรย่อของ ตติยดิเรกคุณาภรณ์
ต.จ. เป็นอักษรย่อของ ตติยจุลจอมเกล้า
จ.ช. เป็นอักษรย่อของ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
จ.ม. เป็นอักษรย่อของ จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย
จ.ภ. เป็นอักษรย่อของ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ต.อ.จ. เป็นอักษรย่อของ ตติยานุจุลจอมเกล้า
จ.จ. เป็นอักษรย่อของ จตุตถจุลจอมเกล้า
บ.ช. เป็นอักษรย่อของ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
บ.ม. เป็นอักษรย่อของ เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย
บ.ภ. เป็นอักษรย่อของ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ว.ม.ล. เป็นอักษรย่อของ ตราวชิรมาลา

Sponsored Links