Sponsored Links

ALL ย่อมาจากหุ้นอะไร

ALL คือ อักษย่อหุ้น หรือ หลักทรัพย์ของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นดังนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ALL
ชื่อภาษาอังกฤษ : ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อภาษาไทย : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน : 560,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้น : 560,000,000 หุ้น
ราคาพาร์ : 1.00 บาท
เริ่มเข้าซื้อขายวันแรก : 8 พ.ค. 2562
ตลาด : MAI

Sponsored Links