sponsored links

DBD ย่อมาจากอะไร คืออะไร

DBD ย่อมาจาก Department of Business Development หรือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business De ...

Read More

สกท. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

สกท. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ The Board ...

Read More

รพ.สต. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

รพ.สต. ย่อมาจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คือ สถานพยาบาลขนาดเล็กประจำ ...

Read More

ดย.ทร. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ดย.ทร. ย่อมาจาก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของฐานทัพเรือกร ...

Read More

บก.ภ.จว. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

บก.ภ.จว. ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด คือหน่วยงานราชการระดับก ...

Read More

บช.ทท. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

บช.ทท. ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว คือ หน่วยงานราชการระดับกองบัญ ...

Read More

บช.ปส. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

บช.ปส. ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด คือ หน่วยงานราชกา ...

Read More

บช.ส. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

บช.ส. ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสันติบาล คือ หน่วยงานราชการระดับกองบัญชาการ ...

Read More

บช.ก. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

บช.ก. ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  คือ หน่วยงานราชการระดับกองบัญ ...

Read More

บก.น.9 ย่อมาจากอะไร รับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้าง

บก.น.9 ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 คือหน่วยงานราชการระดับกองบังคับ ...

Read More

advertisement