Sponsored Links

อักษรย่อโรคภัยไข้เจ็บ

โรคภัยไข้เจ็บหรือศัพท์ในทางการแพทย์ ก็เป็นอีกหนึ่งหมวดที่มีการใช้อักษรย่อและตัวย่อกันมาก เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร เนื่องจากชื่อเต็มของโรคต่าง ๆ นั้น มักเป็นศัพท์ทางเทคนิค หรือคำศัพท์เฉพาะในทางการแพทย์ ซึ่งเข้าใจได้ยากสำหรับคนทั่วไป มาดูกันว่าอักษรย่อของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นั้น มีคำไหนกันบ้าง …

อักษรย่อ ชื่อโรค
AAA Abdominal aortic aneurysm
AAS Aarskog-Scott syndrome
ABCD Albinism, black lock, cell migration disorder
ACC Agenesis of the corpus callosum
ACS Acute coronary syndrome
ACTH Adrenocorticotropic hormone deficiency
AD Alzheimer’s Disease
AD Attachment disorder
ADD Attention deficit disorder
ADD-RT Attention deficit disorder – residual type
ADEM Acute disseminated encephalomyelitis
ADHD Attention deficit hyperactivity disorder
AERD Aspirin exacerbated respiratory disease
AF Atrial fibrillation
AGS Aicardi-Goutieres syndrome
AHC Alternating hemiplegia of childhood
AIDS Acquired immune deficiency syndrome
AIP Acute intermittent porphyria
ALA DD Doss porphyria/ALA dehydratase deficiency/Plumboporphyria
ALD Alcoholic liver disease
ALI Acute lung injury
ALL Acute lymphoblastic lymphoma, acute lymphocytic leukemia
ALS Amyotrophic lateral sclerosis
AMD Age-related macular degeneration
AML Acute myelogenous leukemia
AODM Adult onset diabetes mellitus
AOS Apraxia of speech
APA Aldosterone-producing adenoma
APS Antiphospholipid syndrome
ARBD Alcohol-related birth defects
ARD Adult Refsum disease
ARDS Acute respiratory distress syndrome
ARND Alcohol-related neurodevelopmental disorder
AS Ankylosing spondylitis
AS Asperger syndrome
ASCVD Atherosclerotic cardiovascular disease
ASD Atrial septal defect
ASDs Autism spectrum disorders
ASS African sleeping sickness
A-T Ataxia-telangiectasia
AVMs Arteriovenous malformations
BA Bronchial Asthma
BBS Bashful bladder syndrome
BEB Benign essential blepharospasm
BD Binswanger’s disease
BEH Behaviorally/emotionally handicapped
BH Behaviorally handicapped
BMD Becker’s muscular dystrophy
BPD Borderline personality disorder
BPH Benign prostatic hyperplasia
BS Bloom’s syndrome
BSE Bovine spongiform encephalopathy
BSS Brown-Sequard syndrome
BV Bacterial vaginosis
CA Cancer
CACH Childhood ataxia with central nervous system hypomyelination
CAD Coronary artery disease
CADASIL Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy
CAPD Central auditory processing disorder
CCD Considerable conduct disorder
CCHF Crimean-Congo haemorrhagic fever
CCHS Congenital central hypoventilation syndrome
CCM Cerebral cavernous malformation
CDG Congenital disorder of glycosylation
CDGS Carbohydrate deficient glycoprotein syndrome
CEP Congenital erythropoietic porphyria
CESD Cholesteryl ester storage disease
CF Cystic fibrosis
CFIDS Chronic fatigue immune dysfunction syndrome
CFS Chronic fatigue syndrome
CGBD Corticobasal ganglionic degeneration
CH Cluster headache
CHARGE Coloboma of the eye, heart defects, atresia of the nasal choanae, retarded growth & or development, genital abnormalities, ear abnormalities
CHD Congenital heart disease
CHD Congenital hip dysplasia
CHD Coronary heart disease
CHF Congestive heart failure
CIDP Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy
CIPA Congenital insensitivity to pain with anhidrosis
CJD Creutzfeldt-Jakob disease
CML Chronic myelogenous leukemia
CMs Chiari malformations
CMT Charcot-Marie-Tooth disease
COFS Cerebro-oculo-facio-skeletal syndrome
COLD Chronic obstructive lung disease
COPD Chronic obstructive pulmonary disease
CP Cerebral Palsy
CP/CPPS Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome
CPDD Calcium pyrophosphate deposition disease
CPM Central pontine myelinolysis
CPPS Chronic pelvic pain syndrome
CRE Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae
CRF Chronic renal failure
CRKP Carbapenem-resistant Klebsiella pneumonia
CRPS Complex regional pain syndrome
CSA Central sleep apnea
CSD Cat scratch disease
CVD Cardiovascular disease
DAS Developmental apraxia of speech
DBA Diamond-Blackfan anemia
DBMD Duchenne-Becker muscular dystrophy
DD Developmental disability
DEF Deaf
DF Dengue fever
DH Developmentally handicapped
DHF Dengue hemorrhagic fever
DI Diabetes insipidus
DiG DiGeorge syndrome
DISH Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis
DJD Degenerative joint disease
DLB Dementia with Lewy bodies
DM Diabetes mellitus
DMD Duchenne muscular dystrophy
DP Doss porphyria/ALA dehydratase deficiency/Plumboporphyria
DPT Diphtheria, pertussis, tetanus
DRSP Drug-resistant Streptococcus pneumoniae disease
DS Down syndrome
DSPS Delayed sleep phase syndrome
DTs Delirium tremens
DVD Developmental verbal dyspraxia
DVT Deep vein thrombosis
ED Emotionally disturbed
ED Erectile dysfunction
EDS Ehlers-Danlos syndrome
EDS Excessive daytime sleepiness
EEE Eastern equine encephalitis
EHK Epidermolytic hyperkeratosis
EMH Educable mentally handicapped
EMR Educable mentally retarded
ENS Epidermal nevus syndrome
EPM Extrapontine myelinolysis
EPP Erythropoietic protoporphyria
ESRD End-stage renal disease
ESS Empty sella syndrome
FAE Fetal alcohol effects
FAS Fetal alcohol syndrome
FASDs Fetal alcohol spectrum disorders
FFI Fatal familial insomnia
FMA Focal muscular atrophies
FMD Fibromuscular dysplasia
FMS Fibromyalgia syndrome
FSP Familial spastic paraparesis
FTD Frontotemporal dementia
FUO Fever of unknown origin
FVS Fetal valproate syndrome
Fx Fracture
FXS Fragile X syndrome
GAD Generalized anxiety disorder
GAN Giant axonal neuropathy
GAS Group A Streptococcal disease
GBS Guillain-Barré syndrome
GBS Group B Streptococcal disease
GCE Glycine encephalopathy
GD Gestational diabetes
GERD Gastroesophageal reflux disease
GI Gastrointestinal
GIB Gastrointestinal bleeding
GN Glossopharyngeal neuralgia
GSS Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease
GT/LD Gifted and learning disabled
GVHD Graft-versus-host disease
GWD Guinea worm disease
HAS Holmes-Adie syndrome
HCP Hereditary coproporphyria
HD Huntington’s disease
HDL2 Huntington’s disease-like 2
HELLP Hemolytic anemia, elevated liver enzymes and low platelet count syndrome
HFA High-functioning autism
HFMD Hand, foot, and mouth disease
HFRS Hemorrhagic fever with renal syndrome
HI Hearing impaired
HiB Haemophilus influenzae type B disease
HMSN III Hereditary motor and sensory polyneuropathy type III
HOH Hard of hearing
HTN Hypertension
HPRT Hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase deficiency
HPS Hantavirus pulmonary syndrome
HPV Human papillomavirus infection
HSP Hereditary spastic paraplegia
IBD Inflammatory bowel disease
IBIDS Ichthyosis, brittle hair, intellectual impairment, decreased fertility, and short stature syndrome
IBM Inclusion body myositis
IBS Ichthyosis bullosa of Siemens
IBS Irritable bowel syndrome
IC/PBS Interstitial cystitis/painful bladder syndrome
ICF Immunodeficiency, centromere instability and facial anomalies syndrome
ID Infectious disease
IED Intermittent explosive disorder
IFAP Ichthyosis follicularis, alopecia, and photophobia syndrome
IHA Idiopathic hyperaldosteronism
INAD Infantile neuroaxonal dystrophy
IP Incontinentia pigmenti
IRD Infantile Refsum disease
IS Infantile spasm
ITP Idiopathic thrombocytopenic purpura
JAS Juvenile ankylosing spondylitis
JE Japanese encephalitis
JHD Juvenile Huntington’s disease
JODM Juvenile onset diabetes mellitus
JRA Juvenile rheumatoid arthritis
KS Kawasaki syndrome
KSS Kearns-Sayre syndrome
KTS Klippel-Trenaunay syndrome
KTW Klippel-Trenaunay-Weber syndrome
LCM Lymphocytic choriomeningitis
LD Learning disabilities/differences
LD Legionnaires’ disease
LEMS Lambert-Eaton myasthenic syndrome
LFA Low-functioning autism
LGV Lymphogranuloma venereum
LKS Landau-Kleffner syndrome
LNS Lesch-Nyhan syndrome
LP Lipoid proteinosis
LP Little person/people
MAC Mycobacterium avium complex
MBD Minimal brain dysfunction
MCS Multiple chemical sensitivities
MD Muscular dystrophy
MDS Myoclonic dystonia
MDD Major depressive disorder
MDR TB Multi-drug-resistant tuberculosis
MI Myocardial infarction
MID Multi-infarct dementia
MJD Machado-Joseph disease
ML mucolipidoses
MLD Metachromatic leukodystrophy
MMA Monomelic amyotrophy
MMR Measles, mumps, rubella
MMRV Measles, mumps, rubella, varicella
MND Motor neuron disease
MODY Maturity-onset diabetes of the young
MOH Medication overuse headaches
MPD Myeloproliferative disorders
MPS I Mucopolysaccharoidosis type I
MPS II Mucopolysaccharoidosis type II
MPS III Mucopolysaccharoidosis type III
MPS IV Mucopolysaccharoidosis type IV
MPS VI Mucopolysaccharoidosis type VI
MPS VII Mucopolysaccharoidosis type VII
MR/DD Mentally retarded/developmentally disabled
MS Multiple sclerosis
MSA Multiple system atrophy
MSDD Multi-sensory developmental delays
NAS Neonatal abstinence syndrome
NBIA Neurodegeneration with brain iron accumulation
NCL Neuronal ceroid lipofuscinosis
NF1 Neurofibromatosis type 1
NF2 Neurofibromatosis type 2
NKH Nonketotic hyperglycinemia
NLD Nonverbal learning disability
NMDs Neuronal migration disorders
NMO Neuromyelitis optica
NMS Neuroleptic malignant syndrome
NP Niemann-Pick disease
NPC1 Niemann-Pick disease, type C1
NPH Normal pressure hydrocephalus
NTD Neural tube defect
NTDs Neural tube defects
OA Osteoarthritis
OCD Obsessive-compulsive disorder
ODD Oppositional defiant disorder
OMA Oculomotor apraxia
ON Osteonecrosis
OPC Oropharyngeal candidiasis
OPCA Olivopontocerebellar atrophy
OSA Obstructive sleep apnea
PBC Primary biliary cirrhosis
PBD Peroxisome biogenesis disorders
PCOS Polycystic ovarian syndrome
PCT Porphyria cutanea tarda
PD Parkinson’s disease
PDD Pervasive developmental disorder
PDD-NOS Pervasive developmental disorder
PE Pulmonary embolism
PKAN Panthothenate kinase-associated neurodegeneration
PLMD Periodic limb movement disorder
PLS Primary lateral sclerosis
PMD Pelizaeus-Merzbacher disease
PML Progressive multifocal leukoencephalopathy
PMS Premenstrual syndrome
POTS Postural orthostatic tachycardia syndrome
PPMA Post-polio progressive muscular atrophy
PPS Post-polio syndrome
PSC Primary sclerosing cholangitis
PSP Progressive supranuclear palsy
PVL Periventricular leukomalacia
PW Port-wine stain
Q fever Query fever
RA Rheumatoid arthritis
RAD Reactive airway disease
RIND Reversible ischemic neurologic deficit
RLF Retrolental fibroplasia
RLS Restless legs syndrome
RMDs Repetitive motion disorders
ROP Retinopathy of prematurity
RS Reye’s syndrome
RSD Reflex sympathetic dystrophy
RTI Respiratory tract infection
SARS Severe acute respiratory syndrome
SB Spina bifida
SBMD Sensory-based motor disorder
SBS Shaken baby syndrome
SC Sydenham chorea
SD Saint Vitus’s dance
SDD Sensory discrimination disorder
SIDS Sudden infant death syndrome
SIRS Systemic inflammatory response syndrome
SIS Shaken infant syndrome
SLE Systemic lupus erythematosus
SM Selective Mutism
SMA Spinal muscular atrophy
SMD Sensory modulation disorder
SMEI Severe myoclonic epilepsy of infancy
SMS Smith-Magenis syndrome
SOD Septo-optic dysplasia
SPD Sensory processing disorder
SPS Stiff person syndrome
SSPE Subacute sclerosing panencephalitis
STEMI ST-elevation myocardial infarction
STD Sexually transmitted disease
SUNCT Short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing
SWS Sturge-Weber syndrome
TAC Trigeminal autonomic cephalalgia
TB Tuberculosis
TBI Traumatic brain injury
TCS Tethered cord syndrome
TEF Tracheoesophageal fistula
TIA Transient ischemic attack
TMH Trainable mentally handicapped
TMJ/TMD Temporomandibular joint disorder
TMR Trainable mentally retarded
TN Trigeminal neuralgia
TOS Thoracic outlet syndrome
TS Tourette syndrome
TS Tuberous sclerosis
TSC Tuberous sclerosis
TSEs Transmissible spongiform encephalopathies
TSP Tropical spastic paraparesis
TTH Tension type headache
TTP Thrombotic thrombocytopenic purpura
UCPPS Urologic Chronic Pelvic Pain Syndrome
UDA Urticaria-deafness-amyloidosis
UTIs Urinary tract infections
UC Ulcerative colitis
URI Upper respiratory infection
VCFS Velo cardio facial syndrome
vCJD variant Creutzfeldt-Jakob disease
VD Venereal disease
VHF Viral hemorrhagic fever
VHL Von Hippel-Lindau disease
VP Variegate porphyria
VSD Ventricular septal defect
VVC Vulvovaginal candidiasis
VWM Vanishing white matter disease
WAGR Wilms tumor, aniridia, genitourinary anomalies, and mental retardation syndrome
WD Wilson’s disease
WEE Western equine encephalitis
WS Williams syndrome
XDR TB Extensively drug-resistant tuberculosis
XLSA X-linked sideroblastic anemia
XP Xeroderma pigmentosa
YSS Young Simpson syndrome
YVS Yunis-Varon syndrome
ZBLS Zadik-Barak-Levin syndrome
Sponsored Links