Sponsored Links

ICAO ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ICAO ย่อมาจาก International Civil Aviation Organization

International Civil Aviation Organization คือ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เป็นทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2490 โดยอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Convention on International Civil Aviation) มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศสมาชิกในการออกกฎ ระเบียบ ข้อแนะนำ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบินพลเรือน ปัจจุบันมีสมาชิก 192 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ส่วนสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ทในประเทศไทย (ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร)

Sponsored Links