Sponsored Links

IDA ย่อมาจากอะไร คืออะไร

IDA ย่อมาจาก International Development Association

International Development Association คือ เป็นองค์กรให้กู้เงินระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารและควบคุมของธนาคารระหว่างประเทศ (ธนาคารโลก) โดยทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคารระหว่างประเทศหรือธนาคารโลก จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศนี้ได้

วัตถุประสงค์การจัดตั้งของ IDA ก็เพื่อให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาทำการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตน โดยกำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมที่ยืดหยุ่นมากกว่าเงื่อนไขของการกู้ยืมทั่ว ๆ ไป ช่วยให้มีผลกระทบต่อดุลแห่งการชำระเงินของประเทศนั้น ๆ ไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามแนววัตถุประสงค์การให้กู้ยืมของธนาคารโลก อันเท่ากับเสริมการดำเนินงานของธนาคารโลกที่มีต่อประเทศเหล่านั้นอีกด้วย

IDA ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1960 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

Sponsored Links