Sponsored Links

IFC ย่อมาจากอะไร คืออะไร

IFC ย่อมาจาก International Finance Corporation

International Finance Corporation คือ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ เป็นองค์การชำนัญพิเศษที่มีสัมพันธ์กับองค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) และดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารโลก แต่มีฐานะที่เป็นอิสระทางกฎหมาย และมีกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนของธนาคารโลก เนื่องจากให้การสนับสนุนภาคเอกชนเป็นหลัก

วัตถุประสงค์ของบรรษัทคือ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนภาคเอกชนในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยดำเนินงานร่วมกับเอกชนผู้ลงทุน ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) คล้ายกับเป็นแหล่งรวมโอกาสต่าง ๆ ของการลงทุนฝ่ายเอกชนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งฝ่ายจัดการที่มีประสบการณ์ชำนาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืออีกด้วย

IFC ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1956 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

Sponsored Links