Sponsored Links

IOM ย่อมาจากอะไร คืออะไร

IOM ย่อมาจาก International Organization for Migration

International Organization for Migration คือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอพยพและโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1951 เป็นองค์กรชั้นนำระหว่างประเทศที่ทำงานในด้านของการย้ายถิ่น และมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ, ระหว่างรัฐ และ องค์การพัฒนาเอกชน (Non-governmental Organisation, NGO)

Sponsored Links