Sponsored Links

ITC ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ITC ย่อมาจาก International Trade Centre

International Trade Centre คือ ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ เป็นศูนย์ที่ดำเนินงานภายใต้อังค์ถัด (UNCTAD) และองค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) และเป็นศูนย์กลางของสหประชาชาติ (United Nations, UN) สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านการส่งเสริมการค้าและการพัฒนาการส่งออก

Sponsored Links