Sponsored Links

MICR ย่อมาจากอะไร คืออะไร

MICR ย่อมาจาก Magnetic-Ink Character Recognition

Magnetic-Ink Character Recognition คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้อ่านตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยหมึกแม่เหล็ก (Magnetic ink) โดยใช้แสงเป็นตัวอ่านตัวอักษรเหล่านี้ ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคารและเอกสารที่สำคัญ เช่น การประมวลผลหรือตรวจสอบเช็คที่ออกโดยธนาคาร เป็นต้น

Sponsored Links