Sponsored Links

RWI ย่อมาจากหุ้นอะไร

RWI คือ อักษย่อหุ้น หรือ หลักทรัพย์ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นดังนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : RWI
ชื่อภาษาอังกฤษ : RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อภาษาไทย : บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน : 318,182,593.00 บาท
จำนวนหุ้น : 636,365,186 หุ้น
ราคาพาร์ : 0.50 บาท
เริ่มเข้าซื้อขายวันแรก : 18 ก.ย. 2557
ตลาด : MAI

Sponsored Links