Sponsored Links

SARS ย่อมาจากอะไร คืออะไร

SARS ย่อมาจาก Severe acute respiratory distress syndrome

Severe acute respiratory distress syndrome คือ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจที่มีความรุนแรงมาก และทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้จำนวนมากในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา

SARS เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส (Coronaviruses หรือ SARS-CoV) พบการระบาดครั้งแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 โดยระบาดรุนแรงที่สุดในประเทศจีน

Sponsored Links