Sponsored Links

อักษรย่อวิทยาศาสตร์

วงการวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวงการที่เต็มไปด้วยอักษรย่อ เนื่องจากวงการนี้มีคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย ทำให้ไม่สะดวกนักถ้าจะสื่อสารกันตลอดเวลาด้วยคำเต็ม มาดูกันดีกว่าว่าในวงการวิทยาศาสตร์มีอักษรย่อใดบ้างที่นิยมใช้กัน

ตัวย่อ คำเต็ม
0G Zero Gravity
2D Two Dimensional
2LOT 2nd Law of Thermodynamics
3D Three Dimensional
AA Atomic Absorption spectroscopy
AADC Amino Acid DeCarboxylase
AADC Aromatic L-Amino acid DeCarboxylase
AAS Atomic Absorption Spectroscopy
AB Acid Base
AB Acid Bath
ABC Atomic, Biological, Chemical
ABCC Advanced Biomedical Computing Center
ABCC American Board of Clinical Chemistry
A-BOMB Atomic Bomb
ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene
ABS Absorb
ABV Alcohol By Volume
ABW Alcohol By Weight
Ac Actinium
AC Aromatic Carbon
AC Alternating Current
ACC American Chemical Council
ACE Acetate
ACFM Alternating Current Field Measurement
ACS American Chemical Society
ADH Antidiuretic Hormone
ADP Adenosine DiPhosphate
AE Activation Energy
AE Atomic Emission
AE Acid Equivalent
AFM Atomic Force Microscopy
AFS Atomic Fluorescence Spectroscopy
Ag Silver
AGP Accelerated Graphic Port
AH Aryl Hydrocarbon
AHA Alpha Hydroxy Acid
Al Aluminum
AL Argon Laser
ALDH ALdehyde DeHydrogenase
ALU Arithmetic and Logic Unit
Am Americium
AM Atomic Mass
AMD Area Mass Density
AMP Adenosine MonoPhosphate
AMS Alpha Magnetic Spectrometer
AMU Atomic Mass Unit
AN Ammonium Nitrate
ANSI American National Standards Institute
AO Aqueous Oxygen
AO Aldehyde Oxidase
AP Anti-Proton
API Aromatic PolyImide
APL Advanced Physics Laboratory
APT Analytic Perturbation Theory
AR Analytical Reagent
Ar Argon
ART Adaptive Resonance Theory
ARUPS Angle-Resolved Ultra-violet Photoemission Spectroscopy
ARXPS Angle Resolved X-ray Photoemission Spectroscopy
As Arsenic
AS Ammonium Sulfate
ASA AcetylSalicylic Acid
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ASP ASParate
AT Adenine and Thymine
AT Alkaline Transition
At Astatine
AT NO Atomic Number
ATP Adenosine TriPhosphate
ATP Ambient Temperature Pressure
Au Gold
AU Astronomical Units
AW Atomic Weight
BaVL Barium Vapor Laser
BCG Bacillus Calmette-Guerin
BEC Bose Einstein Condensate
BEEM Ballistic Electron Emission Microscopy
BEFL Brillouin Erbium Fiber Laser
bp Boiling point
BSA Bovine serum albumin
BTU British Thermal Unit
CAV Constant Angular Velocity
CCTV Closed-Circuit Television
CEH Certified Ethical Hacking
CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
CF Cold Fusion
CFC Chloro Fluoro Carbon
CFSE Crystal Field Stabilization Energy
CFT Crystal Field Theory
CG Gas chromatography
CLC Capillary Liquid Chromatography
CMBR Cosmic microwave background radiation
CNG Compressed Natural Gas
CNS Central Nervous System
CoA Coenzyme A
COBOL Common Basic Oriented Language
COG Center of Gravity
COSY Correlated spectroscopy
CPU Central Processing Unit
CRO Cathode-Ray Oscilloscope
cryo-EM Cryo-electron microscopy
CSS Cascading Style Sheets
C-terminal Carboxy-terminal
CV Constant Velocity
DCP Dielectronic Core Polarization
DDFT Dynamic Density Functional Theory
DDT Dichloro Diphenyl Trichloroethane
DIR Directory
DMI Dynamic Momentum Index
DMSO Dimethyl sulfoxide
DNA Deoxyribonucleic Acid
DNase Deoxyribonuclease
DOAS Differential Optical Absorption Spectroscopy
dsDNA Double-stranded DNA
dsRNA Double-stranded RNA
DTT Dithiothreitol
EAF Electric Arc Furnace
EDAX Energy Dispersive Analysis of X-rays
EDSAC Electronic Dialog Storage Automatic Computer
EDTA Ethylenediaminetetraacetate
EIC Electron Ion Collider
EIES Electron Impact Emission Spectroscopy
ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay
EM Electron microscopy
EMC ElectroMagnetic Compatibility
EMF Electromotive Force
EMMA Electro-Magnetic Mass Accelerator
EMR ElectroMagnetic Resonance
EMW ElectroMagnetic Wave
EPIC Electron-Polarized Ion Collider
EPR Electron paramagnetic resonance
ETC Electron Transport Chain
EV Electron Volt
FACS Fluorescence-activated cell sorter/sorting
FBTR Fast Breeder Test Reactor
FD Fusion Device
FDFD Finite Difference Frequency Domain
FEC Ferro-Electric liquid Crystal
FEGT Furnace Exit Gas Temperature
FEL Free Electron Laser
FES First Excited State
FESEM Field Emission Scanning Electron Microscope
FET Field Effect Transistor
FF Fission Fragments
FFAG Fixed Field Alternating Gradient
FFAH Filament-Filled Annular Helical
FFAI Field-Free Associative Ionization
FFE Far Field Extension
FFF Field Flow Fractionation
FFP Field-Free Point
FFR fractional flow reserve
FFT Fast Fourier Transform
FH Fermi Hole
FID Hydrogen-air flame ionization detector
FIM Field Ion Microscope
FIM Field Intensity Meter
FIM Far-Infrared Maser
FIM Functional Imaging Method
FIMD Fluorescence-Imaged MicroDeformation
FIMS Fast Integrated Mobility Spectrometer
FINCH Fresnel Incoherent Correlation Holography
FIPS First Interactive Partition Splitter
FIR Far-InfraRed
FITC Fluorescein isothiocyanate
FLM Factor Label Method
FLP Flowline Pressure
FM Frequency Modulator
FM Ferro-Magnetic
FM Fluid Mechanics
FMCW Frequency-Modulated Continuous Wave
fMet Formylmethionine
FMI Fast Moire Interferometry
FMSS Fast Mode Stationary Shock
FMSS Fermi Mass Storage System
FNAL Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab)
fp freezing point
FPD Flame photometric detector
FPL Fluroscent Pulse Light
FPL Frequent Power Loss
FPLC Fast protein liquid chromatography
FRET Fluorescence Resonance Energy Transfer
FRIB Facility for Rare Isotope Beams
FSC Free Space Coil
FSE Fast Spin Echo
FSI Fluid Solid Interaction
FST Full Scale Tunnel
FSW Fast Spherical Wavelet
FT/MS Fourier Transform / Mass Spectroscopy
FTICR Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance
FTIR Fourier transform infrared
FTIR Fourier transform infrared spectroscopy.
FTMS Fourier Transform Mass Spectrometry
FTMW Fourier Transform MicroWave
FTNIR Fourier Near Infra Red
FTS Fusion Termination Shockwave
FTSI Fourier Transform Spectral Interferometry
FWT Fast Wavelet Transform
G Gravity
GABA Gamma aminobutyric acid
GARD Graviton Atom Relocation Disruptor
GC gas chromatography
GCMS Gas Chromatograph Mass Spectrometer
GDOG Generalized Double Optical Gating
GDT Gas Discharge Tube
GEMS Glottal Electromagnetic Micropower Sensor
GEOS Geosynchronous Earth Orbit Satellite
GFAAS Graphite furnace atomic absorption spectrophotometry
GFP Green fluorescent protein
GGCP Generalized Grand Canonical Potential
GLC Gas/liquid chromatography
GMC Global Motion Compensation
GMRI Gated Magnetic Resonance Imaging
GMTI Global Magnetization Transfer Imaging
GOD Geometrical Oriented Dynamics
GPRT Geometry Physics and Representation theory
GR General Relativity
GRaND gamma ray and neutron detector
GRF Gaussian Random Force
GRNS Gamma-Ray and Neutron Spectrometer
GRS Gamma Ray Spectrometer
GS Gramse Spectrum
GSL Generalized Second Law
GSO Geostationary Orbit
GTR Generalized Threshold Replenishment
GTRD Generalized Transverse Resonance Diffraction
GUT Grand Unification Theory
GW Gravitational Wave
GWCE Generalized Wave Continuity Equation
GWR Guided Wave Radar
GWRI Gravitonic Wave Resonance Imaging
GXR Grazing X-ray Reflectometry
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point
HB Hydrogen Bond
HCL Harvard Cyclotron Laboratory
HDT Heat Distortion Temperature
HEG High Energy Gamma
HELEN High Energy Laser Embodying Neodymium
HEPA High-Efficiency Particulate Arresting
HET High Energy Transformation
HFD High Frequency Detection
HFIR High Flux Isotope Reactor
HFS Hydrogen Forward Scattering
HFS High Friction Solid
HHPN Hydraulic High Pressure Nebulization
HI Heavy Ion
HIP Hot Isostatic Process
HIPA High Intensity Proton Accelerator
HIPD High-Intensity Powder Diffractometer
HIR Halogen Infra Red
HIRES High Resolution Echellle Spectrometer
HLBC Heavy Liquid Bubble Chamber
HMT Hybrid Metamorphose Theory
HOQS Highest Occupied Quantum State
HPI Hybrid Polarization Interferometry
HPL Hot-electron Photo-Luminescence
HPLC High performance liquid chromatography
HPPT High Pressure Phase Transformation
HQM Hemi-Quantal Mechanics
HQSC Heisenberg Quantum Spin Chain
HRDE High Resolution Digital Extensometer
HRTEM high-resolution transition electron microscopy
HSD Hadron String Dynamics
HSI Hue Saturation Intensity
HSS High Speed Synchronization
HTS High Tear Strength
HVD Hyper Vortex Dimension
HVT High Velocity Thermocouple
HWD Heavy Weight Deflectometer
Hz Hertz
IAEA International Atomic Energy Agency
IC Integrated Circuit
IC Ion-exchange chromatography
ICM Internal Coordinate Mechanics
ICP-AES Inductively coupled plasma – atomic emission spectrometry
ICR Ion Cyclotron Resonance
IDCL Inverse Dynamics Control Law
IDCT Inverse Discrete Cosine Transform
IDES Integrated Distributed Energy Simulation
IETS Inelastic Electron Tunneling Spectroscopy
IFEL Inverse Free Electron Laser
IG Inverse Gamma
IK Inverse Kinematics
ILD Injection Laser Diode
IMD Interactive Molecular Dynamics
IMRT Intensity-modulated Radiation Therapy
inf. infinity
ING Intense Neutron Generator
INS Ion-Neutralization Spectroscopy
InSAR Interferometric Synthetic Aperture Radar
IPC Integrated Proton Current
IPL Intense Pulsed Light
IPS Inverted Polygon Shield
IR Infrared
ISBR Inter-SubBand Radiation
ISI In-Situ Interferometer
ISSD Isocyclic Stress-Strain Diagram
IUPAC International Union of Pure & Applied Chemistry
J Joules
JCV Joule – Clausius Velocity
JPL Jet Propulsion Laboratory
JWST James Webb Space Telescope
K Kelvin
K Boltzmann Constant
kDa or Da Kilodalton, dalton
KE Kinetic Energy
KF Kinematical Factor
KG KiloGram
Khz Kilohertz
KJ kilo-joules
KK Kaluza Klein theory
KN Kilo Newton
KTG Kinetic Theory of Gas
KW KiloWatt
kWp Kilowatt-Peak
LAMMA LAser Microprobe Mass Analysis
LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
LB Laser Beam
LC Liquid chromatography
LCM Linear Conservation of Momentum
LCT Lattice Compatibility Theory
LD50 Half-maximal lethal dose
LDA Laser Doppler Anemometry
LDMS Laser Desorption Mass Spectrometry
LDP Low Density Plasma
LEC Law of Energy Conservation
LED Liquid Emitting Diode
LENR Low Energy Nuclear Reactions
LEP Large Electron-Positron collider
LET Linear Energy Transfer
LeTID Light and elevated Temperature Induced Degradation
LFAM Line Focus Acoustic Microscope
LFCC Linear Frequency Cepstral Coefficient
LFO Low Frequency Oscillation
LFTR Liquid Fluoride Thorium Reactor
LGQ Loop Quantum Gravity
LHC Large Hadron Collider
LIGO Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory
Li-ION Lithium-ion
LJP Lennard-Jones Potential
LLG Landau-Lifshitz-Gilbert equation
LM Lumen
LNG Liquefied Natural Gas
LOA Law Of Attraction
LOT Laser-Optic Technology
LP Linear Polarization
LQE Light Quantum Efficiency
LSIC Large Scale Integrated Circuit
LSP Lightest Supersymmetric Particle
LTTR Long-Term Thermal Resistance
LTW Linearly Transformed Wave
LVDT Linear Variable Differential Transformer
LVE Light Vibrational Energy
LVSEM Low-Voltage Scanning Electron Microscopy
LY Light year
m3/H Cubic Meters per Hour
mAb Monoclonal antibody
MAD Mean Absolute Deviation
MALDI Matrix-Assisted laser Desorption Ionization
MASER Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation
MAT Manifold Air Temperature
MC Magnetic Coil
MCM Mobil Composition of Matter
MDAP Momentum Density of Annihilation Pairs
MDMT Minimum Design Metal Temperature
MDNF Momentum Dominated Near Field
MDO Modified Density Overlay
MDR Maximum Detectable Rigidity
MDR Mass Distribution Ratio
MDRE Minimum Dynamic Residual Expansion
ME Mandela Effect
ME Mechanical Equilibrium
MEG Motionless Electromagnetic Generator
MEST Matter Energy Space Time
MFCG Magnetic Flux Compression Generator
MFCs microbial fuel cells
MFP Mass Flow Parameter
MFR Maximum Field Radius
MFR Mass Flow Rate
MFT Mean Field Theory
MGNS Mercury Gamma and Neutron Spectrometer
Mhz Megahertz
MIC Microbial Influenced Corrosion
MIP Minimum Ionizing Particle
MIT Massachusetts Institute of Technology
MLA Magnetic Linear Accelerator
MLS Metrology Light Source
MM Molecular Mechanics
mm MilliMeter
MME Methanol Maser Emission
MME Magnetic Molecular Energizer
MME Minimizing Maximum Entropy
MMF Magneto Motive Force
MMKT Methods and Models of Kinetic Theory
MMMA Magnetically Modulated Microwave Absorption
MMPDS Metallic Materials Properties Development and Standardization
MO Molecular Orbital
MOD Metal Oxide Deposition
MOKE Magneto-Optic Kerr Effect
MOPD Maximum Operating Differential Pressure
MOS Metaoxide Semi-Conductor
MP Magnetic Particle
mppcf Million particles per cubic foot
MPS Maximum Permissible Speed
MPSD Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter
MQT Macroscopic Quantum Tunneling
MRF Magneto-Rheological Fluid
MRFM Magnetic resonance force microscopy
MRI magnetic resonance imaging
mRNA Messenger RNA
MRPI Magnetic Resonance Perfusion Imaging
MRR Metric Reaming Rate
MRSE Manifest Refractive Spherical Equivalent
MS Mass spectrometry/spectroscopy
MST Memotron Storage Tube
MTTF Muon Trigger Track Finder
MTXM Magnetic Transmission X-ray Microscopy
MW Microwave
MWIR Medium Wavelength Infrared
N Neutrino
N Nano
NACME Non Adiabatic Coupling Matrix Elements
NACT Nonlinear Asymptotic Coupling Theory
NASA National Aeronautic & Space Administration
NASSP National Astrophysics And Space Science Programme
NBPC Novel Binuclear Palladium Complex
NCNR NIST Center for Neutron Research
NCO Numerically Controlled Oscillator
NCR Noise Reduction Coefficient
NCs nanoclusters
NCU Nano Containment Unit
NDFLR Nonlinear Dispersive Field Line Resonances
NEDT Noise Equivalent Delta Temperature
NEMP Nuclear ElectroMagnetic Pulse
NHE Nuclear Hypersensitive Element
NIGA Neutron Induced Gamma Activity
NIP Negative Interdimensional Plasma
NIST National Institute of Standards and Technology
NLDFT nonlocal density functional theory
NLM Newton’s Laws Of Motion
NM Newton Meter
NMR Nuclear Magnetic Resonance
NNP Non- Neutral Plasma
NOE Nuclear Overhauser effect/enhancement
NOESY Nuclear Overhauser effect/enhancement spectroscopy
NOLR Neutrino Oscillation Length Resonance
NPL Nikon Pulsed Laser
NPL Nuclear Plasma Laboratory
NPSs Nuclear Power Sources
NQG Naive Quantum Gravity
NQR Nuclear Quadrupole Resonance
NR Nuclear Reactor
NRS Nuclear Reaction Spectrometry
NTC Negative Temperature Coefficeint
NTIMS Negative Thermal Ionization Mass Spectrometer
NTP Normal Temperature and Pressure
NTU Nephelometric Turbidity Unit
NUS Nuclear Safety Standard
O Ohm
OAM Orbital angular momentum
OASIS Optically Adaptive System for Imaging Spectroscopy
OCS On-Chip Spectroscopy
ODCR Optically Detected Cyclotron Resonance
ODCR Optical Detection of Cyclotron Resonance
ODE Ordinary Differential Equation
ODEND Optical Detected Electron Nuclear Double Resonance
ODEPR Optical Detected Electron Paramagnetic Resonance
OLED organic light-emitting diode
OPCB Optical Printed Circuit Board
OPCPA Optical Parametric Chirped Pulse Amplification
OPO Optical Parametric Oscillator
OPSL Optically Pumped Semiconductor Laser
OQS Occupied Quantum State
OSC Organic Solar Cell
OSQ Orientation Space Quantization
OXS Objective Crystal Spectrometer
PA Polar accelerometer
PAGE Polyacrylamide gel electrophoresis
PAGE PolyAcrylamide Gel Electrophoresis
PAIS Photo Acoustic Infrared Spectroscopy
PBQ PhotoBeam Quantum
PCF photonic crystal fiber
PCLS Postulate of Constant Light Speed
PCM Phase contrast microscopy
PCR Preliminary Chain Reaction
PCS Photon Correlation Spectroscopy
PDE Partial Differential Equation
PDI Percent Depth Ionization
PDMR Photocurrent-Detected Magnetic Resonance
PEG Polyethylene glycol
PEL Particle Emission Level
PEMF Pulsed Electro-Magnetic Field
PEMR Pulsed Electro-Magnetic Radiation
PEP Pauli Exclusion Principle
PEPSI Proton Echo Planar Spectroscopic Imaging
PET Positron-emission tomography
PEV Peta-ElectronVolt
PF Photon Flux
PFD Photon Flux Density
PFU Proton Flux Unit
PFW Propagating Floquet Wave
PGS Plane Grating Spectrometer
PINS Portable Isotopic Neutron Spectroscopy
PIPA Pulsed Integrating Pendulous Accelerometer
PIV Particle Image Velocimetry
PIXE Particle Induced X-ray Emission
PL Planck Length
PLM Polarized light microscopy
PMG Permanent Magnet Generator
PMR Proton Magnetic Resonance
PMRS Proton Magnetic Resonance Spectroscopy
PQS Parallel Quantum Solution
PSEM Point Source Electron Microscope
PSI Pounds per Square Inch
PSTM Photon Scanning Tunneling Microscope
PTPT Pure Time Preference Theory
PVC Polyvinyl Chloride
Q Quark
QCD Quantum Chromo Dynamics
QCL Quantum Cascade Laser
QCT Quantitative Computed Tomography
QDT Quantum-Defect Theory
QED Quantum electrodynamics
QEDA Quantum ElectroDynamics Atomic theory
QEG Quantum Einstein Gravity
QG Quantum Gravity
QGC Quantum Gas Chromatography
QGD Quantum Gravodynamics
QGD Gate – Drain Charge
QGD Quantum Generating Diffusion
QGD Quantum-Geometry Dynamics
QGM Quantitative Gas Measurement
QGP Quark Gluon Plasma
QGS Quantitative Gated Spectroscopy
QGT Quantum Graph Theory
QHF Quantum Heisenberg Ferromagnet
QHO Quantum Harmonic Oscillator
QKE Quadrupolar Kondo Effect
QM Quantum Mechanics
QMD Quantum Molecular Dynamics
QMS Quadrupole mass spectrometer
QP Quantization Parameter
QPM Quadrature Phase Microscope
QPT Quantum Process Tomography
QPT Quantum Phase Transition
QPY Quantum Photoelectron Yield
QSW Q-switched laser
QT Quantum Theory
QTC Quantum Tai Chi Gauge Theory
QTE Quantum Transport Equation
QTG Quantum Theory of Gravity
QTI Quantum Theory of Immortality
QTM Quantum Tunneling of Magnetization
QVE Quasi-Vibrational Energy
QWIP Quantum Well Infra-Red Photodetector
QZD Quantum Zero Dynamics
QZE Quantum Zeno Effect
QZP Quantum Zeno Paradox
RAL Rutherford Appleton Laboratory
RC Reaction Co-efficient
REB Relativistic Electron Beam
REBA Relativistic Electron Beam Accelerator
RFP Radiation Flux Parameter
RG Radius of Gyration
RGS Reflection Grating Spectrometer
RHIC Relativistic Heavy Ion Collider
RINF Retinoid Inducible Nuclear Factor
RIXS Resonant Inelastic X-ray Scattering
RKE Rotational Kinetic Energy
RMS Root Mean Square
RNA Ribonucleic acid
RNAi RNA interference
RNase Ribonuclease
RNA-Seq RNA sequencing
RPSS Resonance Peak Spectral Splitting
rRNA Ribosomal RNA
RSE Relative Standard Error
RSM Response Surface Methodology
RV Radial Velocity
RXF Refracted X-ray Fluorescence
RXS Resonant X-ray Scattering
SAFT Statistical Associating Fluid Theory
SAXES Super Advanced Xray Emission Spectrometer
SAXS small-angle xray scattering
SC Schwartzschild Constant
SCET Soft Collinear Effective Theory
SCF Super Condensed Fusion
SD Schwinger-Dyson equation
SEM Scanning Electron Microscope
SERS Surfaced Enhanced Raman Spectroscopy
SERS Surface enhanced Raman scattering/spectroscopy
SFF Scientific Fudge Factor
SG Specific Gravity
SI Système International d’unités (International System of Units)
siRNA small interfering RNA
SNR SuperNova Remnant
SOSF Scanning Ocular SpectroFluorophotometer
SPECT Single-Photon Emission Computed Tomography
SPM Scanning Probe Microscope
SPR Surface Plasmon Resonance
SQK Sub-Quantum Kinetics
SQM Super Quantum Mechanics
SQM SQuare Meter
SR Special Relativity
SSS Solid State Simulation
STEM Scanning Transmission Electron Microscope
STEM scanning transmission electron microscopy
STEM Scanning Transmission Electron Microscopic
STIM Scanning Transmission Ion Microscopy
STM Scanning Tunnelling Microscope
STP Standard Temperature and Pressure
STS scanning tunneling spectroscopy
STV Space-Time Velocity
SWBXT Synchrotron White Beam X-ray Topography
t1/2 Half-life
TA Torque Amplifier
TAPS Three Arm Photon Spectrometer
TC Thermal Conductivity
TCA Trichloroacetic acid
TCH Transmission Converter Hydraulic
TCS Three-dimensional Complex Space theory
TCT Tangent Chord Theorem
TDM Two Dimensional Material
TDR Time Domain Reflectometry
TEM Transparent Electron Microscope
TEM Tunneling Electron Microscopy
TERS Tip-Enhanced Raman Spectroscopy
TeV Tera Electron Volts
TFA Trifluoroacetic acid
TFD Thermo Fluid Dynamics
TIMS Thermal Ionization Mass Spectrometry
TLC Thin-layer chromatography
TLD Thermo-Luminescent Dosimeter
TNT Tri Nitro Toulene
TOBSY Total Through-Bond Correlation Spectroscopy
TOE Theory Of Everything
TOT Typical Operating Temperature
TREAS Time-resolved Electroabsorption Spectroscopy
TRFM Time Resolved Fluorescence Microscopy
tRNA Transfer RNA
TWT TimeWave Theory
TXM Transmission X-ray Microscope
U Uranium
UAFM Ultrasonic Atomic Force Microscopy
UATD Uniform Asymptotic Theory of Diffraction
UFM Ultrasonic Force Microscopy
UHF Ultra High Frequency
UHT Ultra High Temperature
UHV-SPM Ultra High Vacuum Scanning Probe Microscopy
UNI Ultrafast Nonlinear Interferometer
UVA UltraViolet A
UVB UltraViolet B
UVC UltraViolet C
UVV UltraViolet V
VA Volt Amp
VAC Voltage Alternating Current
VCZ Van Cittert-Zernicke theorem
VHF Very High Frequency
VL Vacuum Level
VLF Very Low Frequency
VLJ Lennard- Jones Velocity
Vmax Maximum velocity
VMD Visual Molecular Dynamics
VPM Virtual Phase Microscope
VQM Visual Quantum Mechanics
VQN Vibrational Quantum Number
VQW Vertical Quantum Well
VQW Voronoi Quantized Crossover
VRV Variable Radial Velocity
WBGT Wet bulb globe thermometer
WDXS Wave-length Dispersive X-ray Spectroscopy
WFTE Wigner Function Transport Equation
WIP Wire Ionized Plasma
WLF Williams-Landel-Ferry equation
WSPG Water Surface Pressure Gradient
WSQ Wavelet/Scalar Quantization
WTCQ Wavelet Trellis Coded Quantization
WVQ Wavelet Vector Quantization
WWGM Weyl- Wigner- Groenewold- Moyal quantization
XPS X-ray Photoemission Spectroscopy
XQ X-ray Quantum
XQC X-ray Quantum Calorimeter
XRD X-Ray Diffraction
XRD X-ray diffraction.
XRF X Ray Fluorescence
XRL X- Ray Lithography
XRR X- Ray Reflectivity
XRR X- Ray Reflectometry
XRS X-Ray Spectrometer
ZDC Zero Degree Calorimeter
ZDR Z-Differential Reflectivity
ZEV Zero Electron Volts
ZQ Zero Quantum
ZTC Zero Temperature Coefficient
Sponsored Links