sponsored links

อักษรย่อของจังหวัดขอนแก่น คืออะไร

จังหวัดขอนแก่น ใช้อักษรย่อ ขก ชื่อจังหวัด : ขอนแก่น อักษรย่อภาษาไทย : ขก อักษรย่อภาษาอังกฤษ : KKN ค ...

Read More

ข.ศ. ย่อมาจากโรงเรียนอะไร

โรงเรียนที่ใช้อักษรย่อ ข.ศ. ในประเทศไทย มีทั้งหมด 5 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวั ...

Read More

ข.ว. ย่อมาจากโรงเรียนอะไร

โรงเรียนในประเทศไทยที่ใช้อักษรย่อ ข.ว. มีทั้งหมด 13 โรงเรียน ดังนี้… อักษรย่อ ชื่อโรงเรียน ...

Read More

ข.พ. ย่อมาจากโรงเรียนอะไร

โรงเรียนที่ใช้อักษรย่อ ข.พ. ในประเทศไทย มีอยู่ทั้งหมด 10 โรงเรียน ดังนี้… อักษรย่อ ชื่อโรง ...

Read More

ข.น.พ. ย่อมาจากโรงเรียนอะไร

ข.น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ที่อยู่ : 435 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อ.เขื่องใน ...

Read More

ข.ส. ย่อมาจากโรงเรียนอะไร

โรงเรียนที่ใช้อักษรย่อ ข.ส. ในประเทศไทย มีทั้งหมด 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขามสะแกแสง จังหวัดนครร ...

Read More

ขส.ทร. ย่อมาจากอะไร

ขส.ทร. ย่อมาจาก กรมการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ อยู่ภายใต้ส่วนยุทธบริการ กองทัพเรือ มีหน้าท ...

Read More

ขรก. ย่อมาจากอะไร

ขรก. ย่อมาจาก ข้าราชการ ข้าราชการ คือ ผู้ที่ทำงานให้กับทางราชการ โดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ...

Read More

ขสทบ. ย่อมาจากอะไร

ขส.ทบ. ย่อมาจาก กรมการขนส่งทหารบก ขส.ทบ. คือ หน่วยงานระดับกรมของกองทัพบก ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ...

Read More

ขสมก. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ขสมก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.. ย่อมาจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ...

Read More

advertisement