sponsored links

อักษรย่อของจังหวัดเชียงใหม่ คืออะไร

จังหวัดเชียงใหม่ ใช้อักษรย่อ ชม ชื่อจังหวัด : เชียงใหม่ อักษรย่อภาษาไทย : ชม อักษรย่อภาษาอังกฤษ : C ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดเชียงราย คืออะไร

จังหวัดเชียงราย ใช้อักษรย่อ ชร ชื่อจังหวัด : เชียงราย อักษรย่อภาษาไทย : ชร อักษรย่อภาษาอังกฤษ : CRI ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดชุมพร คืออะไร

จังหวัดชุมพร ใช้อักษรย่อ ชพ ชื่อจังหวัด : ชุมพร อักษรย่อภาษาไทย : ชพ อักษรย่อภาษาอังกฤษ : CPN คำขวั ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดชัยภูมิ คืออะไร

จังหวัดชัยภูมิ ใช้อักษรย่อ ชย ชื่อจังหวัด : ชัยภูมิ อักษรย่อภาษาไทย : ชย อักษรย่อภาษาอังกฤษ : CPM ค ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดชัยนาท คืออะไร

จังหวัดชัยนาท ใช้อักษรย่อ ชน ชื่อจังหวัด : ชัยนาท อักษรย่อภาษาไทย : ชน อักษรย่อภาษาอังกฤษ : CNT คำข ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดชลบุรี คืออะไร

จังหวัดชลบุรี ใช้อักษรย่อ ชบ ชื่อจังหวัด : ชลบุรี อักษรย่อภาษาไทย : ชบ อักษรย่อภาษาอังกฤษ : CBI คำข ...

Read More

ช.ค. ย่อมาจากโรงเรียนอะไร

โรงเรียนที่ใช้อักษรย่อ ช.ค. ในประเทศไทย มีทั้งหมด 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จัง ...

Read More

ช.ว. ย่อมาจากโรงเรียนอะไร

โรงเรียนในประเทศไทยที่ใช้อักษรย่อ ช.ว. มีทั้งหมด 12 โรงเรียนดังนี้… อักษรย่อ ชื่อโรงเรียน ...

Read More

ช.พ. ย่อมาจากโรงเรียนอะไร

โรงเรียนที่ใช้ ช.พ. เป็นอักษรย่อโรงเรียน ในประเทศไทยมีทั้งหมด 16 โรงเรียน ดังนี้… อักษรย่อ ...

Read More

ช.ป.น. ย่อมาจากโรงเรียนอะไร

ช.ป.น. ย่อมาจาก โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ที่อยู่ : 8 ถนนวัฒนธรรม ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังห ...

Read More

advertisement