sponsored links

อักษรย่อพรรคการเมือง

ประเทศไทยมีพรรคการเมืองมากมายหลายพรรค และแต่ละพรรคก็มีทั้งชื่ออย่างเป็นทางการและชื่อย่อหรืออักษรย่อ ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดแพร่ คืออะไร

จังหวัดแพร่ ใช้อักษรย่อ พร ชื่อจังหวัด : แพร่ อักษรย่อภาษาไทย : พร อักษรย่อภาษาอังกฤษ : PRE คำขวัญป ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ คืออะไร

จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้อักษรย่อ พช ชื่อจังหวัด : เพชรบูรณ์ อักษรย่อภาษาไทย : พช อักษรย่อภาษาอังกฤษ : P ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดเพชรบุรี คืออะไร

จังหวัดเพชรบุรี ใช้อักษรย่อ พบ ชื่อจังหวัด : เพชรบุรี อักษรย่อภาษาไทย : พบ อักษรย่อภาษาอังกฤษ : PBI ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดพิษณุโลก คืออะไร

จังหวัดพิษณุโลก ใช้อักษรย่อ พล ชื่อจังหวัด : พิษณุโลก อักษรย่อภาษาไทย : พล อักษรย่อภาษาอังกฤษ : PLK ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดพิจิตร คืออะไร

จังหวัดพิจิตร ใช้อักษรย่อ พจ ชื่อจังหวัด : พิจิตร อักษรย่อภาษาไทย : พจ อักษรย่อภาษาอังกฤษ : PCT คำข ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดพัทลุง คืออะไร

จังหวัดพัทลุง ใช้อักษรย่อ พท ชื่อจังหวัด : พัทลุง อักษรย่อภาษาไทย : พท อักษรย่อภาษาอังกฤษ : PLG คำข ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดพังงา คืออะไร

จังหวัดพังงา ใช้อักษรย่อ xพง ชื่อจังหวัด : พังงา อักษรย่อภาษาไทย : พง อักษรย่อภาษาอังกฤษ : PNA คำขว ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คืออะไร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้อักษรย่อ อย ชื่อจังหวัด : พระนครศรีอยุธยา อักษรย่อภาษาไทย : อย อักษรย่อภา ...

Read More

อักษรย่อของจังหวัดพะเยา คืออะไร

จังหวัดพะเยา ใช้อักษรย่อ พย ชื่อจังหวัด : พะเยา อักษรย่อภาษาไทย : พย อักษรย่อภาษาอังกฤษ : PYO คำขวั ...

Read More

advertisement