sponsored links

อักษรย่อของจังหวัดภูเก็ต คืออะไร

จังหวัดภูเก็ต ใช้อักษรย่อ ภก ชื่อจังหวัด : ภูเก็ต อักษรย่อภาษาไทย : ภก อักษรย่อภาษาอังกฤษ : PKT คำข ...

Read More

ภ.ว. ย่อมาจากโรงเรียนอะไร

โรงเรียนที่ใช้อักษรย่อ ภ.ว. ในประเทศไทย มีทั้งหมด 8 โรงเรียน ดังนี้ อักษรย่อ ชื่อโรงเรียน ภ. ...

Read More

ภ.ง.ด. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ภ.ง.ด. ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ คือ ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากผู้มีรายได้ในช่วงปีภาษีนั้นตามจำน ...

Read More

ภงด.1 ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

ภงด. 1 ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1 หมายถึง ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นเงินภาษี ...

Read More

ภ.บ.ท.5 ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

ภ.บ.ท.5 ย่อมาจาก ภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท.5 หมายถึง แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ โดยผ ...

Read More

ภปร. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

ภปร ย่อมาจาก มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชาธิราช ภปร หมายถึง “มหาภูมิพลอดุลยเดช ปรมราชาธิราช” ...

Read More

advertisement