sponsored links

IBF ย่อมาจากอะไร

IBF ย่อมาจาก International Boxing Federation IBF คือ สหพันธ์มวยนานาชาติ ซึ่งเป็นสถาบันหรือองค์กรมวย ...

Read More

IIS ย่อมาจากอะไร

IIS ย่อมาจาก Internet Information Service IIS คือ โปรแกรมสำหรับจำลองเครื่อง Client ให้ทำงานเสมือนเค ...

Read More

IM ย่อมาจากอะไร

IM ย่อมาจาก Instant Message IM คือ ระบบส่งข้อความทันทีหรือที่เรียกกันว่า ไอเอ็ม (Instant Message : ...

Read More

ITM ย่อมาจากอะไร

ITM ย่อมาจาก Information Technology Management ITM คือ การบริหารสารสนเทศ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรั ...

Read More

advertisement