Sponsored Links

VP ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

VP ย่อมาจาก Vice President

VP หมายถึง ตำแหน่งรองประธานกรรมการ (Vice President) เป็นตำแหน่งที่พบได้ในสายงานของบริษัทเอกชน โดยตำแหน่ง VP เป็นตำแหน่งผู้บริหารที่อาจเรียกได้ว่า อยู่ในระดับของผู้อำนวยการฝ่าย ซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบในหน่วยงานระดับแผนก หรือส่วน หรือกลุ่ม มากกว่า 1 หน่วยงาน โดยมีผู้จัดการของหน่วยงานเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง แต่ในบางสายงานที่ตำแหน่ง VP เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ก็ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงของบริษัทเช่นกัน ซึ่งในแต่ละหน่วยงานอาจมีผู้ที่ดำรงตำแหน่ง VP อยู่ได้หลายคนตามความเหมาะสมขององค์กร

Sponsored Links