Sponsored Links

VTR ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

VTR ย่อมาจาก Video Tape Recorder

VTR หมายถึง สื่อวีดีทัศน์หรือวิดีโอซึ่งใช้สำหรับบันทึกภาพและเสียง ส่วนมากมักหมายถึงวิดีโอแนะนำบุคคล องค์กร หรือสถานที่โดยย่อเพื่อให้ผู้ชมเกิดความคุ้นเคยและได้รับข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล หรือสิ่งที่จะได้สัมผัสหลังจากที่ได้ชม VTR แล้ว เช่น VTR แนะนำองค์กรจะทำให้ผู้ชมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรว่าทำอะไร มีใครเป็นผู้บริหารบ้าง และอื่น ๆ ก่อนที่จะได้ฟังการบรรยายจากตัวแทนขององค์กร เป็นต้น

Sponsored Links